Regulamin

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady współpracy z firmą:

Otus Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Wrocławska 23, 55-010 Radwanice
NIP: 8982156132
REGON: 020952647

zwaną dalej “Drukarnią” lub “OTUS”.

 

Strona internetowa Drukarni znajduje się pod adresem: www.selfprint.pl.

1. Niniejszy regulamin określa:

 • sposób korzystania z usług oferowanych przez drukarnię,
 • zakres odpowiedzialności,
 • zasady dotyczące zamówień i zawarcia umowy,
 • zasady przygotowania materiałów do druku i realizacji zleceń,
 • warunki płatności, dostawy i reklamacji.

2. Zamówienia i zawarcie umowy

2a. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną mailowo pod adresem info@otus.com.pl.

przekazanego bezpośrednio albo przesłanego pocztą lub

 • zeskanowanego w pliku PDF albo innym popularnym formacie przesłanego na adres: info@otus.com.pl

2b. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.

2c.Przy składaniu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do złożenia wymaganych dokumentów oraz podania wszystkich danych znajdujących się w formularzu zamówienia. Jest to warunek realizacji zamówienia. Przez wymagane dokumenty rozumie się kserokopie następujących dokumentów: REGON, NIP, KRS. Dotyczy to jedynie pierwszego zamówienia składanego przez danego Zamawiającego.

3c. Zamówienia powinny być podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający składa zamówienie przez pełnomocnika (lub przedstawiciela), w tym przez pracownika lub współpracownika Zamawiającego do zamówienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający pełnomocnictwo (lub przedstawicielstwo) do złożenia zamówienia, chyba że został on złożony wcześniej. W razie odwołania pełnomocnictwa (lub przedstawicielstwa) lub jego zmiany należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę OTUS na piśmie.

3. Materiały do druku.

3a. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, OTUS może odmówić ich wydrukowania.

3b. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Klienta

3c. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane i przesłane w formie plików pdf. Drukarnia nie odpowiada za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

3d. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

3e. Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych. Piki przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

3f. Tym samym OTUS nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
 • wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym;
 • wydrukowanie prac przesłanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treści.

4. Realizacja zlecenia

4a. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji/potwierdzenia mailem wydruków próbnych/podglądu na serwerze FTP przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Zamawiający lub osoba upoważniona mają możliwość zgłaszania poprawek do wydruków próbnych.

4b. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów oraz podanie danych wymienionych w punkcie 2c.

4c. Termin realizacji zlecenia jest liczony (w dniach roboczych) od dnia zaakceptowania do druku kompletnych materiałów.

4d. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (jak brak akceptacji wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).

4e. Oferowana cena za zlecenie jest ceną brutto podawaną w złotych polskich wraz ze stawką podatku VAT. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Płatności i faktury

5a. Dokonywanie płatności możliwe jest w następujący sposób:

– przelewem na konto OTUS,
– przelewem lub kartą za pośrednictwem Przelewy24

5b. Płatność przelewem lub kartą kredytową dostępna jest przy wszystkich zleceniach realizowanych przez OTUS bez względu na wartość.

5c. Faktury pro-forma przesyłane są na wniosek przekazany telefonicznie do

Biura Obsługi tel. +48 71 321 19 06 lub pocztą elektroniczna na adres: info@otus.com.pl

6. Dostawa

6a.Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia

 • transportem własnym Drukarni,
 • firmą kurierską,

6b. Koszty dostawy:
W przypadku dowozu do Zamawiającego ( transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej koszt dowozu jest doliczany do ceny zamówienia.

7. Warunki reklamacji

7a. Reklamacje oraz inne uwagi może złożyć Klient, który składał zamówienie na adres info@otus.com.pl

7b. W dokumencie reklamacji należy zawsze posługiwać się numerem zamówienia, które podlega reklamacji.

7c. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

7d. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.

7e. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.

7f. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie rozpatrywana indywidualnie do 7 dni roboczych.

7g. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

7h. W przypadku stwierdzenia w momencie odbioru przesyłki widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru należy odnotować to na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać pisemnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Nie wniesienie reklamacji w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

7i. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia .

8. Postanowienia końcowe

8a. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umowy, rejestracja na stronie oznacza akceptację regulaminu.

8b. Dokonanie cesji wierzytelności przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Drukarni.

8c. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9. Ważne uwagi druku dokumentów

Dokumenty drukujemy na papierze offsetowym 80g/m2 w formatach A4 i A3.

W przypadku druku dokumentów nie sprawdzamy rozdzielczości i rozmiaru przesłanych plików. Przesłane pliki drukowane są z dopasowaniem do wybranego formatu (A4 lub A3).

 • Ceny obowiązują przy zamawianiu wydruk przez stronę internetową.
 • Dokumenty drukowane są z białym marginesem jak przy druku na standardowych drukarkach biurowych.
 • Drukujemy tylko z plików pdf. Nie drukujemy z plików zapisanych w formatach programów biurowych typu MS Office, OpenOffice.org, LibreOffice i podobnych.

10. Rodzaje druku

 • Druk czarny (jakość standard) – druk na maszynie jednokolorowej odpowiedni do druku tekstów i jednokolorowych schematów. Nie nadaje się do druku zdjęć, kolorowych wykresów itp.
 • Druk kolorowy – druk kolorowych zdjęć, wykresów, schematów.